Zážitkové umenie

Čo je zážitkové umenie? 

Pokúsim sa najprv zadefinovať termíny - umenie a zážitok.

Umenie môžeme chápať ako formu prejavu človeka, viac alebo menej vedomú a zároveň vyjadrujúcu postoje, pocity alebo myšlienky pomocou zvoleného média. Zážitok je emocionálna stopa v našom vnímaní, ktorú vytvára prebiehajúca situácia, nastávajúca okolnosť alebo bola vytvorená minulou skúsenosťou. Zážitkové umenie je teda prepojenie osobného vyjadrenia s určitou emocionálnou stopou.

Základné ľudské zmysly vnímania (zrak, sluch, čuch, chuť, hmat a rovnováha) nám slúžia ako stavebné prvky pre zážitkové umenie.  

Zážitkové umenie je umenie, ktoré vytvárame zapojením viacerých zmyslov do kreatívneho procesu. Výsledok zobrazuje alebo odzrkadľuje autorov zážitok pri tvorbe. Pre najlepšie pochopenie, interpretáciu alebo "prežitie" diela je dôležité divákovi aktivovať viaceré zmysly a tým ho aktívne zapojiť do zážitkového umenia.


Zapojenie viacerých zmyslov do tvorby zážitkového umenia. 

Dlhšiu dobu sa zamýšlam nad možnosťami prepojenia viacerých médií a kreatívnych procesov do jedného celku a to v rôznych formách zážitkového umenia. Ako fotograf sa však pokúšam najmä o prepojenie rôznych obrazových médií (fotografia, maľba) s pohybom alebo napr. zvukom.

V projekte FARBA prepájam 2 rôzne vizuálne štýly a to maľbu a fotografiu do jedného celku. Súčasťou projektu je aj akcia alebo tzv. performance, ktorý je prezentovaný ako abstraktná forma vo výslednom obraze. Mojou snahou je nájsť spôsob ako prepojiť kombinovanú techniku maľby a fotografie s ďaľšími zmyslami. Jedným z diel, ktoré vznikli ako forma zážitkového umenia je maľba Rise, pri ktorej som na maľovanie využíval dotyk tela s farbou (maľované farbou na rukách a nohách) a ako zdroj inšpirácie pre pohyb som využíval pocit evokovaný pri skladbe Rise od Hansa Zimmera.


maľba Rise, inšpirované skladbou Rise od Hansa Zimmera


Rôznorodosť foriem zážitkového umenia.

1. Vizuálne médium (fotografia, maľba) a zvuk
Divák pri zážitkovom umení tohto typu vníma zmyslami zrak a sluch tzv. Divák je vystavený vizuálnemu obrazu zatiaľ čo počúva hudbu pri ktorej vznikal. 
   
2. Vizuálne médium (fotografia, maľba) a pohyb (akcia, performance)
Divák vníma obraz a na jeho interpretáciu využíva aj záznam z jeho tvorby v podobe video performance.

3. Vizuálne médium (fotografia, maľba), zvuk, chuť a čuch
Divák využíva viacere zmysly pri interpretácii alebo zážitku z prezentovaného obrazu.  

Pri zážitkovom umení je možné kombinovať rôzne umelecké formy.
 

Ukážka tvorby zážitkového umenia a pripojenie zmyslov chuť a čuch.

Jedným z diel, v ktorom som prepojil obrazové umenie so zmyslom čuchu a chuti je dielo 250gOfChocolate, kde chuť a vôňa čokolády pri tvorbe ovplyvnila akým spôsobom je vnímaný okamžik tvorby a následne vytvorená abstraktná maľba na tele. 
 

abstraktná maľba pomocou čokolády


Iné oblasti zážitkového umenia​


Dobrým príkladom z inej oblasti je tzv. zážitková gastronómia, ktorá vychádza z princípu stravovania, kde cieľom nie je len najesť sa, no predovšetkým mať z jedla pôžitok či zábavu. Taktiež pre tvorbu zážitku kombinuje využívanie viacerých zmylov (chuť, čuch, zrak, pohyb...) a využíva rôzne, často aj umelecké formy, ako napr. hudbu.